Новшества в законодательстве о государственной службе и противодействию коррупции | arainews.kz

Новшества в законодательстве о государственной службе и противодействию коррупции

293

Во исполнение пункта 19 Указа Президента РК от 10.09.2019г. № 152 «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана
«Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана, ГУ «Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по Жамбылской области» провели совещание по разъяснению новшества и изменения в Законы «О государственной службе Республики Казахстан» и «О противодействии коррупции».

Соответствующие изменения в Законы «О государственной службе Республики Казахстан» и «О противодействии коррупции» внесены Законом от 26.11.2019г. № 273-VІ ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции».

Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона «О государственной службе Республики Казахстан» в настоящее время ответственность за коррупционные преступления подчиненных несут государственные служащие, занимающие должности первых руководителей государственных органов, руководителей самостоятельных структурных подразделений центральных и местных государственных органов.

Кроме того, в связи с внесенными изменениями в статью 22 Закона
«О противодействии коррупции», теперь дисциплинарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками несут также и руководители государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора.

         Также на постоянной основе проводятся  профилактические мероприятия,  где акцентируется внимание на антикоррупционное и этичное поведение госслужащих департамента.

В целях исполнения пунктов Плана мероприятий Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по противодействию коррупции на 2020 год, утвержденного Председателем Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан было проведено совещание Департаментом. На данном совещании сотрудникам Департамента были разъяснены информации, что в сфере государственной службы приняты законодательные меры по минимизации коррупции. Приведены примеры по противодействию коррупции в странах, сумевших минимизировать уровень коррупции. Акцентировано внимание на необходимость устранения любых предпосылок коррупции, противодействие взяточничеству во всех сферах жизнедеятельности общества, государства. Приведены факты пресечения коррупционной деятельности руководителей областных, государственных органов.

Сотрудникам Департамента рекомендовано неукоснительно соблюдать нормы Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан и соблюдения антикоррупционного законодательства  Республики Казахстан.

 

«ГУ Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Жамбылской области»

 

 

Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамадағы жаңалықтар.

Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі шаралар туралы » ҚР Президентінің 10.09.2019 ж. № 152 Жарлығының 19-тармағын орындау үшін «Сындарлы қоғамдық диалог-Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі, «Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Жамбыл облысы бойынша аумақтық департаменті» ММ «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарға енгізілген өзгерістер мен жаңалықтарды түсіндіру бойынша кеңес өткізді.

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» және «сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарына тиісті өзгерістер 26.11.2019 ж. № 273-VІ ҚРЗ «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»заңымен енгізілді.

Мәселен, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» заңның 43-бабының 4-тармағына сәйкес қазіргі уақытта бағыныстылардың сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін, мемлекеттік органдардың бірінші басшылары, орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың дербес құрылымдық бөлімшелерінің басшылары лауазымдарын атқаратын мемлекеттік қызметшілер жауапты болады.

Бұдан басқа, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 22-бабына енгізілген өзгерістерге сәйкес, енді қарамағындағы қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу жөніндегі лауазымдық міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің басшылары да тәртіптік жауапкершілікке тартылады.

Сондай-ақ Департаменттің мемлекеттік қызметшілерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы және этикалық мінез-құлқына назар аударылатын профилактикалық іс-шаралар тұрақты негізде жүргізіледі.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің 2020 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспарының тармақтарын орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің төрағасы бекіткен Департаментпен кеңес өткізілді. Аталған кеңесте Департамент қызметкерлеріне Мемлекеттік қызмет саласында сыбайлас жемқорлықты азайту бойынша заңнамалық шаралар қабылданғандығы түсіндірілді. Сыбайлас жемқорлық деңгейін барынша азайта алған елдерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша мысалдар келтірілді. Сыбайлас жемқорлықтың кез келген алғышарттарын жою, қоғам мен мемлекеттің тыныс-тіршілігінің барлық салаларында парақорлыққа қарсы іс-қимыл қажеттігіне баса назар аударылды. Облыстық, мемлекеттік органдар басшыларының сыбайлас жемқорлық қызметінің жолын кесу фактілері келтірілді.

Департамент қызметкерлеріне Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексінің нормаларын мүлтіксіз сақтау және Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын сақтау ұсынылды.

«ҚР Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Жамбыл облысы бойынша аумақтық департаменті» ММ-сі

Пікір білдіріңіз

Your email address will not be published.